page top
佢的條腿廢左!!!!!!
每次見到隻野都覺得佢好似坦左咁~~
比我坐扁曬~

e隻有肌肉的咸魚是先前姐姐托寄我家
<<下次show佢d肌肉照
P270509.jpg
點解會叫佢做咸魚~係我姐帶頭叫先
因為我姐左陣係把佢放在車尾箱,
跟我說"我寄居佢在你家,你等間記得拎車尾條咸魚"
原因佢買左等新歡~冇位放~


近照

其實染"稀"(國語音)左個頭,都有成個月幾,
先都是栗色~~
其實很滿意今次的髮色同我love black~
重點我的同學都說我young左~
勁happy~誰叫我畢嬲咁老餅~

P260509.jpg

發表留言

只對管理員顯示

你O麥水囧囧???!!!
| URL | 2009/06/08/Mon 23:27 [編輯]
成個神探加利略咁喎~((毆
| URL | 2009/06/13/Sat 04:20 [編輯]

引用
引用 URL

© what things can stay in my mind. all rights reserved.
Page top
FC2 BLOG